Technical FAQs

Ask a Question

การติดตั้งตู้ Consumer Unit สามารถวางในลักษณะแนวตั้งเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด ซึ่งเดิมจะติดตั้งในลักษณะ แนวนอนได้หรือไม่ และจะมีผลเสียหายต่อตู้ หรือไม่ อย่างไร

สามารถติดตั้งในลักษณะแนวตั้ง ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ จะไม่มีความเสียหายต่อตู้และตัวอุปกรณ์ภายใน  แต่เนื่องจากการติดตั้งในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม จะส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกในการเชื่อมต่อสายไฟ   การขันสกรูเข้าสายไฟที่ไม่แน่นพอ อาจจะทำให้สายไฟที่ต่อเข้าภายในตู้หลวม จึงควรมีความระมัดระวังอย่าง มากในระหว่างการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?