Technical FAQs

Ask a Question

สวิทช์สายดึงรุ่น XY2 (Safety trip wire switch) มีหน้าที่อย่างไร หลังจากดึงสายเคเบิลแล้วจำเป็นต้องรีเซ็ทหรือไม่

สวิทช์สายดึงรุ่น XY2 มีหน้าที่ป้องกันกระบวนการผลิต หรือผู้ทำงานเนื่องจากความผิดพลาดต่างๆในการทำงาน โดยผู้ใช้สามารถสั่งหยุดการทำงานของเครื่องจักร หรือส่งสัญญาณเตือนโดยการดึงสายเคเบิล และกดปุ่มรีเซ็ทก่อนเริ่มทำงานครั้งต่อไป และสวิทช์สายดึงรุ่น XY2 จะต้องขึงสายเคเบิลให้ตึง โดยจะส่งสัญญาณความผิดปกติเมื่อ ดึงสายเคเบิล(หรือสายตึงเกินไป) และสายเคเบิลหย่อนหรือขาด 
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?