Technical FAQs

Ask a Question

ทำไมเครื่องสำรองไฟเกิดอาการแบตเตอรี่เสือมใช้งานไม่ถึง 1 ปี

เครื่องสำรองไฟ มีโอกาสเกิดอาการแบตเตอรี่เสื่อม อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการใช้งานและปัจจัยต่างๆ เช่น ความร้อนทั้งภายในและภายนอก สภาพแวดล้อมนั้นๆ เกิดเหตุการณ์ไฟกระชาก ไฟตก และไฟดับบ่อย
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?