Technical FAQs

Ask a Question

ระยะเวลาของการทดสอบตัวเอง (Automatic Self-Test) ของเครื่องสำรองไฟ

โดยปรกติเครื่องสำรองไฟจะทำการทดสอบตัวเอง (Automatic Self-Test)  ทุกๆ 14 วัน และทุกๆครั้งของการเปิดเครื่องสำรองไฟ เพื่อตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่และฟังก์ชั่นต่างๆภายในเครื่องสำรองไฟวว่าสามารถทำงานได้ปรกติหรือไม่
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?