Technical FAQs

Ask a Question

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS รุ่นใดที่สามารถป้องกันไฟกระชากจากสายโทรศัพท์/แฟกซ์/โมเด็ม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ทุกรุ่นสามารถป้องกันไฟกระชากจากสายโทรศัพท์/แฟกซ์/โมเด็ม/DSL(RJ11) ยกเว้นรุ่น BR500CI-AS และ BX625CI-MS เท่านั้น
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?