ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   40 Years for 4.0 Life

  • Default Alternative Text

   เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

   1. โครงการนี้เปิดรับผู้สนใจ ได้แก่ วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการโรงตู้ ผู้วางระบบ ผู้ดูแลระบบไอที ผู้ดูแลโรงงาน ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ยกเว้นนักศึกษา*
   2. โครงการต้องเป็นแนวคิด นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน  ภายใต้หัวข้อ “40 Years for 4.0 Life โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ บ้าน อาคารและเมือง อุตสาหกรรม และไอที
   3. นำเสนอโครงการทั้งหมดเป็นภาษาไทย โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ในรอบแรก และนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ในรอบตัดสิน
   4. ทุกการส่ง 1 โครงการ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะร่วมบริจาคโคมไฟแสงอาทิตย์ (Mobiya Portable Solar Lamp) จำนวน 10 ดวง ให้กับชุมชนที่ยังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สูงสุดจำนวน 400 ดวง
   5. ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเข้าร่วมได้ไม่เกินคนละ 2 โครงการ แต่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบโคมไฟแสงอาทิตย์ เพียง 1 ดวงต่อ 1 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการที่ส่งมาจะต้องนำเสนอครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
   6. รางวัลชนะเลิศเยี่ยมชมงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ประเภทละ 2 ที่นั่งเท่านั้น
   7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ส่งโครงการครบถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
   1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   3. ผู้ส่งโครงการที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
   4. กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อขอรับรางวัลนับแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้ติดต่อไป หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิในการกล่าวอ้างสิทธิ์นั้นๆ ในภายหลัง 
   5. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯ ได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยสิทธิดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโดยทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
   6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

    *เนื่องจากมีโครงการ Go Green in the city ที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษา ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ gogreeninthecity.com

   สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการได้แล้ววันนี้ !

   สมัครโครงการ