คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

รีเลย์ตั้งเวลา (Timer relay) On-delay Timer และ Off-delay Timer ต่างกันยังไง

ป็นรีเลย์ที่สามารถตั้งเวลาการทำงานของหน้าสัมผัสได้มีหลายชนิด ที่นิยมนำมาใช้งานโดยส่วนมากมัก
จะแบ่งตามชนิดการทำงานของหน้าสัมผัสเป็น 2 แบบคือ

 1)   หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟเข้า (On-delay Timer) เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้งเวลา หน้าสัมผัสจะอยู่ใน
        ตำแหน่งเดิมก่อน   เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้วหน้าสัมผัสจึงจะเปลี่ยนไปที่สภาวะตรงข้าม และจะค้างอยู่
       ในตำแหน่งนั้นจนกว่าจะหยุดการจ่ายไฟให้กับรีเลย์
  2)  หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟออก (Off-delay Timer)เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้งเวลา หน้าสัมผัสจะเปลี่ยน
        สภาวะทันที    หลังจากที่เอาไฟออกจากขดลวดแล้วและถึงเวลาที่ตั้งไว้ หน้าสัมผัสจึงจะกลับมาอยู่ใน
       รีเลย์ตั้งเวลา สภาวะเดิม รีเลย์ตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบใช้มอเตอร์ขับ ไม่สามารถทำงานแบบนี้ได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?