คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการเลือกใช้เครื่องสำรองไฟ

การเลือกซือเครื่องสำรองไฟฟาสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ การเลือกขนาดให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวนดังตอไปนี้

1. เลือกอุปกรณทั้งหมดที่ต้องการป้องกันดวยเครื่องสำรองไฟฟ้า
2. ดูรายละเอียดว่าอุปกรณไฟฟ้าใชกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่ (ดูที่ฉลากหลังเครื่อง หรือคู่มือ)
3. ค่ากำลังไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณจะต้องเปลี่ยนเป็น โวลต์-แอมป์ เพื่อทำให้สามารถรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน 4. เมื่อได้่ค่ากำลังไฟฟ้าทั้งหมดเป็นโวลต์-แอมป์ คุณก็สามารถเลือกขนาดเครื่องสำรองไฟฟ้าได้ โดยดูได้จากขนาด VA ที่ตัวเครื่อง UPS ของ เอพีซี
    โดยปกติจะสำรองไฟได้ประมาณ 5 นาที หากต้องการให้ระยะเวลาสำรองที่นานขึ้นทำได้โดย
- เลือกเครื่องสำรองไฟฟาที่มีขนาด VA ใหญขึ้น
- เลือกเครื่องสำรองไฟฟาที่สามารถต่อแบตเตอรี่ เพิ่มเติมได้ภายนอก

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?