คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อสายดินตามมารตราฐานการไฟฟ้านครหลวง

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน กฎการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง กําหนดให้เครื่องอุปกรณ์ต่อไปนี้ต้องต่อลงดิน 
ก. เครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะของสายไฟฟ้า แผงเมนสวิตช์โครงและรางปั้นจั่นที่ใช้ไฟฟ้า โครงของตู้ลิฟท์และลวดสลิงยกของที่ใช้ไฟฟ้า
ข. สิ่งกั้นที่เป็นโลหะ รั้วโลหะ รวมทั้งเครื่องห่อหุ้มของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ แรงสูง
ค. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ็าที่ยึดติดกับที่และที่ต่ออยู่กับสายไฟฟ้าที่เดินถาวร ส่วนที่เป็น โลหะเป็ดโล่งซึ่งปกติไม่มีไฟฟ้า แต่อาจมีไฟฟ้ารั่วถึงได้ต้องตอลงดิน ถ้ามีสภาพ ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
    (1) อยู่ห่างจากพื้นหรือโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 2.4 เมตร ในแนวตั้งหรือ 1.5 เมตร ในแนวนอน และบุคคลอาจสัมผัสได้ (ในข้อนี้ถ้าวิธีการติดตั้ง หรือมี วิธีการป้องกันอย่างอื่นที่ป้องกันบุคคลสัมผัสโดยไม่ตั้งได้ก็ไม่ต้องต่อ ลงดิน)
    (2) สัมผัสทางไฟฟ้ากับโลหะอื่น (เป็นโลหะที่บุคคลอาจไปสัมผัสได้)
    (3) อยู่ในสถานที่เป็ยก หรือชื้น และไม่ได้มีการแยกให้อยู่ต่างหาก
ง. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ต่อไปนี้ต้องต่อส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งและ ปกติไม่มีกระแสไฟฟ้าลงดิน
    (1) โครงของแผงสวิตช์
    (2) โครงของมอเตอร์ชนิดยึดติดกับที่
    (3) กล่องของเครื่องควบคุมมอเตอร์แต่ถ้าใช้เป็นสวิตช์ธรรมดา และมีฉนวน รองที่ฝาสวิตช์ด้านในก็ไม่ต้องต่อลงดิน
    (4) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าของลิฟท์และปั้นจั่น
    (5) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในอู่จอดรถโรงมหรสพ โรงถ่ายภาพยนต์สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ไม่รวมถึงโคมไฟฟ้าแบบแขวน
    (6) ป้ายและอุปกรณ์ประกอบซึ่งใช้ไฟฟ้า
    (7) เครื่องฉายภาพยนต์
    (8) เครื่องสูบน้ําที่ใช้มอเตอร
จ. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เต้าเสียบ ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งปกติไม่มีไฟฟ้า ต้องต่อลงดินถ้าอยู่ในสภาพตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
    (1) แรงดันไฟฟ้าวัดเทียบกับดินเกิน 150 โวลต์ยกเว้นมอเตอร์ที่มีการกั้น โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าทางความร้อนซึ่งมีฉนวนกั้นระหว่างโครง โลหะกับดินที่ถาวรและมีประสิทธิผล และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดมือถือที่ ระบุว่าเป็นฉนวน 2 ชั้น หรือเทียบเท่า เช่น เครื่องเป่าผม
    (2) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่อยู่อาศัย ดังต่อไปนี้
         (2.1) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องปรับอากาศ
         (2.2) เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน เครื่องสูบน้ําทิ้ง และเครื่องใช้ ไฟฟ้าในตู้เลี้ยงปลา
         (2.3) เครื่องมือชนิดมือถือที่ทํางานด้วยมอเตอร์เช่น สว่านไฟฟ้า
         (2.4) เครื่องเล็มต้นไม้เครื่องตัดหญ้า เครื่องขัดถูชนิดในน้ํา ซึ่งทํางานด้วย มอเตอร์
         (2.5) ดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ยกเว้นชนิดที่เป็นฉนวน 2 ชั้น
         (2.6) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่เป็ยกหรือชื้น หรือบุคคลที่ใช้ยืนอยู่บน พื้นดินหรือพื้นโลหะ หรือทํางานอยู่ในถังโลหะหรือหม้อน้ํา
         (2.7) เครื่องมือที่อาจนําไปใช้ในสถานที่เป็ยก หรือใช้ในบริเวณที่นําไฟฟ้าได้ดี
         (2.8) ดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้
ข้อยกเว้นที่ 1 เครื่องมือและดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ที่อาจนําไปใช้ใน สถานที่เป็ยก หรือใช้ในบริเวณที่นําไฟฟ้าได้ไม่ต้องต่อลงดิน ถ้ารับไฟฟ้า จากหม้อแปลงนิรภัย และแรงดันไฟฟ้าด้านไฟออกไม่เกิน 50 โวลต์
ข้อยกเว้นที่ 2 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุว่าเป็นชนิดฉนวน 2 ชั้น หรือ เทียบเท่า
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?