คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำไมเครื่องสำรองไฟตระกูล BX Series (Back UPS) ดับไปขณะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่โดยที่ไม่มีโหลดต่ออยู่หรือโหลดน้อยมาก

ถ้า UPS ทำงานจากกำลังไฟฟ้าแบตเตอรี่และตรวจพบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ใช้พลังงานน้อยกว่า 15 W เป็น
เวลาเกินกว่า 15 นาที เครื่องจะปิดลงเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อ UPS เชื่อมต่อกับไฟ AC อีกครั้ง UPS จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

- ผู้ใช้งานสามารถปิดระบบเมื่อไม่มีโหลดหรือโหลดน้อยได้ โดยวิธีการดังนี้

1. ต้องแน่ใจว่าเครื่อง Back-UPS นั้นปิด เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
2. กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้าง จนกว่าไฟ LED จะกระพริบซ้ำๆ ตอนนี้อุปกรณ์นี้อยู่ในโหมดตั้งโปรแกรม
3. ปล่อยปุ่ม LED จะแสดงการตั้งค่าปัจจุบันด้วยการกะพริบหนึ่งครั้ง สองครั้ง หรือสามครั้งต่อวินาที และส่งเสียบ
    บี๊บเป็นสัญญาณ
4. ถ้าไม่กดปุ่มภายในห้าวินาที Back-UPS จะออกจากโหมดตั้งโปรแกรม

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?