คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเครื่องสำรองไฟรุ่น Smart UPS

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเครื่องสำรองไฟรุ่น Smart UPS ดังนี้

1. ปิดเครื่อง และถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด
2. ถอดปลั๊กเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าอาคาร
3. ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ภายในและภายนอกทั้งหมด (ถ้ามี)
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขนส่งที่อธิบายในคู่มือ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?