คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Power Distribution : Rack PDU มี Series หรือ รุ่นใดบ้าง แล้วมีรุ่นที่เป็นเต้ารับ Universal หรือไม่

Power Distribution : Rack PDU สามารถแบ่งเป็น rangeได้ดังนี้

Basic Rack PDUs
  - เป็นรุ่นพื้นฐานที่ทำหน้าที่ขยายจำนวนเต้ารับเพื่อแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลด

Metered Rack PDUs
  - ทำหน้าที่ขยายจำนวนเต้ารับเพื่อแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลด พร้อมทั้งยังตรวจเช็คค่ากระแสที่โหลดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ไฟ LED บ่งบอกสถานะของโหลด สามารถต่อเข้ากับ Network เพื่อเข้าหน้า Web-interface เพื่อดูข้อมูล และจัดการข้อมูลได้

Metered-by-outlet Rack PDUs
  -  ทำหน้าที่ขยายจำนวนเต้ารับเพื่อแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลด พร้อมทั้งยังตรวจเช็คค่ากระแสที่โหลดใช้งานอยู่ในขณะนั้นแบบหนึ่งต่อหนึ่งเต้ารับ ไฟ LED บ่งบอกสถานะของโหลด สามารถต่อเข้ากับ Network เพื่อเข้าหน้า Web-interface เพื่อดูข้อมูล และจัดการข้อมูลได้

Switched Rack PDUs 
  - ทำหน้าที่ขยายจำนวนเต้ารับเพื่อแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลด ตรวจเช็คค่ากระแสที่โหลดใช้งานอยู่ในขณะนั้น และปิด-เปิดเต้ารับ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อควบคุม power cycling, delayed power sequencing,
and outlet use management.

สำหรับ Rack PDU output จะเป็นเต้ารับแบบ C13 และ C19 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้ในตู้ Datacenter หรือ ตู้ server ซึ่งจะไม่ได้มีเต้ารับ output แบบ Universal.

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลและรุ่นที่กล่าวมาข้างต้นเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?