คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การถ่ายโอนแอพพลิเคชั่นบน Zelio Smart Relay

ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับ
- การถ่ายโอนแอพพลิเคชั่นซึ่งบรรจุอยู่ในโมดูลไปสู่หน่วยความจำสำรอง
- การถ่ายโอนแอพพลิเคชั่นจากหน่วยความจำสำรองไปยังโมดูล
 
นอกจากนั้นโปรแกรมสามารถถ่ายโอนระหว่างโมดูลได้โดยผ่านทางหน่วยความจำสำรอง
 
หมายเหตุ - หน่วยความสำรองจัดเป็นอุปกรณ์เสริม
               - ถ้าโปรแกรมมีการป้องกันไว้ (มีรูปกุญแจแสดงบนหน้าจอ) ผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสผ่าน  ก่อนทำการจัดเก็บโปรแกรมในหน่วยความจำ
               - ถ้ามีโปรแกรมบรรจุอยู่ในหน่วยความจำสำรอง โปรแกรมนี้จะถูกแทนที่เมื่อมีการโอนถ่ายโปรแกรมใหม่ (ขั้นตอนนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยจะไม่มีการตรวจสอบก่อนว่ามีโปรแกรมบรรจุอยู่หรือไม่)
 
การถ่ายโอนแอพพลิเคชั่นซึ่งบรรจุอยู่ในโมดูลไปสู่หน่วยความจำสำรอง
สมาร์ทรีเลย์ -> หน่วยความจำสำรอง
 
ขั้นตอนและคำอธิบาย
1. เลือกประเภทการถ่ายโอน : ZELIO>MEMORY โดยใช้ปุ่มลูกศร
2. ยืนยันการถ่ายโอนด้วยปุ่ม Menu/OK (ใส่รหัสผ่าน ถ้าโปรแกรมอยู่ในโหมดป้องกัน)
3. รอจนกระทั่งการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะแสดงข้อความ : >>> MEMORY และ TRANSFER. OK เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสิ้น
4. ยืนยันอีกครั้งโดยกดปุ่ม Menu/OK เพื่อออกจากจากเมนูผล หน้าจอกลับสู่หน้าจอ INPUTS-OUTPUTS ในโหมด RUN และกลับสู่เมนูหลัก ในโหมด STOP

การถ่ายโอนแอพพลิเคชั่นจากหน่วยความจำสำรองไปยังโมดูล
หน่วยความจำสำรอง ->  โมดูล
 
ขั้นตอนและคำอธิบาย
1. เลือกประเภทการถ่ายโอน : MEMORY> ZELIO โดยใช้ปุ่มลูกศร
2. ยืนยันการถ่ายโอนด้วยปุ่ม Menu/OK
3. รอจนกระทั่งการโอนถ่ายเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะแสดงข้อความ : >>>MODULE และ TRANSFER. OK เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสิ้น
4. ยืนยันอีกครั้งโดยกดปุ่ม Menu/OK เพื่อออกจากจากเมนูผล หน้าจอกลับสู่หน้าจอ INPUTS-OUTPUTS ในโหมด RUN และกลับสู่เมนูหลัก ในโหมด STOP
 
หมายเหตุ คำอธิบาย (Comment) และบันทึกย่อ (Note) ที่ได้ทำการป้อนไว้ในการใช้โปรแกรม 
ZelioSoft ในการเขียนแอพพลิเคชั่นจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังสมาร์ทรีเลย์ ดังนั้นเมื่อมี
การถ่ายโอนจากโมดูลกลับสู่คอมพิวเตอร์อีกครั้ง จะไม่ปรากฎข้อมูลเหล่านั้นอีก
 
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ไม่มีหน่วยความจำสำรองระบบจะแสดงข้อความ TRANSFER ERROR: NO MEMORY
การกำหนดค่าของโปรแกรมที่ทำการถ่ายโอนไม่ตรงกับการกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์ระบบจะแสดงข้อความ TRANSFER ERROR: CONFIG INCOMPAT (เลขที่อ้างอิงของฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์)
การแก้ไขปัญหาและรายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเมนู FAULT 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?