คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การเลือกใช้งานพาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับ

การเลือกใช้งานพาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับควรคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมในบริเวณนั้น ว่ามีความเป็นกรด(Acid) ด่าง (Base) หรือความเป็นน้ำมัน(Oil) เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสารเคมีจึงมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตามสารเคมีดังตารางต่อไปนี้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?