คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการเลือกใช้เครื่องสำรองไฟ เวอร์ชั่น 2018

การเลือกซือเครื่องสำรองไฟฟาสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ การเลือกขนาดให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวนดังต่อไปนี้

1. เลือกอุปกรณทั้งหมดที่ต้องการป้องกันดวยเครื่องสำรองไฟฟ้า
2. ดูรายละเอียดว่าอุปกรณไฟฟ้าใชกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่ (ดูที่ฉลากหลังเครื่อง หรือคู่มือ)
3. ค่ากำลังไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์จะต้องเปลี่ยนเป็น โวลต์-แอมป์ เพื่อทำให้สามารถรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน https://schneider-electric.box.com/s/rxgt20ya02l22a42j229ac76l5eyb37n
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?