คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความหมายของเมนูการตั้งค่า Shutdown ในโปรแกรม PowerChute Business Edition

ความหมายของเมนูการตั้งค่า Shutdown Setting ในโปรแกรม PowerChute Business Edition.

เมนูการตั้งค่า Shutdown อธิบายได้ดังนี้

when power fails , begin a shutdown procedure : (เมื่อไฟจากอาคารดับ , เริ่มทำการปิดอุปกรณ์ดังนี้)
- Immediately : ปิดทันที
- After the UPS has been on battery for : ให้ทำการปิดหลังจาก ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้ว .... นาที
- At runtime limit : ให้สำรองไฟไปจนกว่าแบตเตอรี่จะเหลือ.... นาที
- Do not shutdown when power fail : ให้ UPS สำรองไฟไป โดยไม่ต้องมีการ shutdown. 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?