คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การเช็คประสิทธิภาพของคาปาซิเตอร์

สามารถทำการเช็คประสิทธิภาพของตัวคาปาซิเตอร์ได้ดังนี้

1.วัดค่าความจุทางไฟฟ้า (Microfarad)ที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
2.วัดค่ากระแสขณะทำงาน โดยใช้ CLAMPMETER
   เช่น คาปาซิเตอร์ขนาด 50 KVAR 400 V 

                
ซึ่งค่ากระแสขณะทำงานแต่ละเฟสได้ระหว่าง -5/+10% (68.5 - 79.4) แสดงว่าคาปาซิเตอร์ถูกต้องตามมาตราฐาน IEC
แต่ถ้ากระแสลดลงมาต่ำกว่า 80% ของค่าพิกัดแสดงว่าคาปาซิเตอร์เริ่มเสื่อม ให้เริ่มทำการเตรียมอุปกรณ์ใหม่เพื่อเปลี่ยน 
         
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?