คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การเปลี่ยนค่า sensitivity ของ Back UPS มีผลกระทบต่อพารามิเตอร์ใด

การเปลี่ยนค่า sensitivity ของ Back UPS มีผลกระทบต่อแรงดัน Input ที่ Back UPS สามารถทำงานได้ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

BR1500GI สามารถตั้งค่า sensitivity ได้ 3 ระดับ คือ Low, Medium, Highจากภาพ ในกรณีที่เลือกตั้งค่า medium sensitivity หมายถึง Back UPS สามารถทำงานได้เมื่อแรงดัน input มีระดับแรงดันตั้งแต่ 176 - 294 Vac 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?