คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ปัจจัยของระยะเวลาการในการสำรองไฟของ (Run Time) ของเครื่องสำรองไฟ

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการในการสำรองไฟของ (Run Time) ของเครื่องสำรองไฟ มีดังนี้ 

1. อายุของแบตเตอรี่ (อายุการใช้งานเฉลี่ย 3-5 ปี)
2. ประเภทของแบตเตอรี่ (กรดตะกั่ว)
3. จำนวนชุดแบตเตอรี่
4. ประเภทของชุดแบตเตอรี่ (เช่น SmartCell หรือ SmartCell XR)
5. เปอร์เซ็นต์ของโหลดที่ใช้กับ UPS
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?