คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สายเคเบิลสื่อสารที่ใช้สำหรับเคร่ืองสำรองไฟตระกูล SURTD

สายเคเบิลสื่อสารที่ใช้สำหรับเคร่ืองสำรองไฟตระกูล SURTD  ใช้สายเคเบิลอนุกรม RJ-45 ถึง DB-9 รหัสสินค้าคือ 940-1525A ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?