คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดไฟกระชากในสายไฟ

ไฟกระชากอาจถูกจำแนกได้เป็นสองส่วนคือไฟกระชากอาจอยู่ภายนอกอาคารและอาจอยู่ภายในอาคาร ไฟกระชากภายนอกที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เกิดจากพายุ
เมื่ออุปกรณ์ภายในอาคารกำลังเปิดหรือปิดการใช้งาน ไฟกระชากภายในอาจเกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปไฟกระชากภายนอกจะรุนแรงกว่าไฟกระชากภายใน
แต่ในขณะที่ไฟกระชากภายในอาคารอาจเกิดขึ้นบ่อยประมาณ 80% ของไฟกระชากทั้งหมด
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?