คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

หลักการของระยะเวลาการสำรองไฟของ UPS

หลักการของระยะเวลาการสำรองไฟของ UPS ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

1. อายุของแบตเตอรี่
2. ประเภทของแบตเตอรี่ (กรดตะกั่ว)
3. จำนวนชุดแบตเตอรี่
4. ประเภทของชุดแบตเตอรี่ (เช่น SmartCell หรือ SmartCell XR)
5. เปอร์เซ็นต์ของโหลดที่ใช้กับ UPS
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?