คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คุณลักษณะของการปิดระบบในกรณีที่ไม่มีโหลด หรือ No-Load Shutdown คืออะไร

คุณลักษณะของการปิดระบบในกรณีที่ไม่มีโหลด หรือ No-Load Shutdown คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ และ เครื่องสำรองไฟใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (On Battery) และตรวจพบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ใช้พลังงานน้อยกว่า 15 วัตต์
เป็นเวลาเกินกว่า 15 นาที เครื่องสำรองไฟจะปิดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน  และเมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาปกติ และเครื่องสำรองไฟใช้ไฟจากการไฟฟ้า (On Line) เครื่องสำรองไฟจะเปิดติดขึ้นเองอัตโนมัติอีกครั้ง
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?