มีอะไรใหม่ในฉบับปี 2016

  • อัพเดตเนื้อหาเกี่ยวกับ "ประสิทธิภาพของพลังงานในระบบจ่ายไฟ": อัพเดตเรื่องมาตรฐานและกฎระเบียบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงาน เนื้อหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ IEC 60364-8-1, Smart Panel และอื่นๆ

  • เนื้อหาบทใหม่เกี่ยวกับ "การวัด": บทนำเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นการวัดแบบต่างๆ (ประสิทธิภาพของพลังงาน, การวิเคราะห์การใช้พลังงาน การเรียกเก็บเงิน การจัดสรรค่าใช้จ่าย คุณภาพไฟฟ้า และอื่นๆ)

  • การแก้ไขเนื้อหาในบท “การป้องกันแรงดันไฟเกิน” ตามมาตรฐาน IEC60364 ส่วนวิวัฒนาการ 4-44 ที่ตีพิมพ์ในปี 2015

  19668780_CB-2560x900

  แนวทางการปฏิบัติ

  คู่มือแนะนำวิธีการติดตั้งระบบไฟฟ้าจัดทำขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านไฟฟ้าซึ่งต้องออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าต่ำให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission - IEC) เผยแพร่
  "โซลูชั่นด้านเทคนิคใดที่จะรับประกันว่าสอดคล้องตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” คำตอบของคำถามนี้ตอบไว้ในเอกสารฉบับนี้อย่างครบถ้วน

  คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

  เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจ่ายไฟฟ้าและมากประสบการณ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซึ่งได้แบ่งปันความรู้ระดับชั้นนำในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้ง และการประเมินด้านเทคโนโลยีทั้งที่เป็นข้อมูลใหม่และข้อมูลที่ได้รับการอัพเดต 

  นอกจากนี้ยังมีคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าในรูปแบบ Wiki ไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในการลงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   “One for all” (รวมกันเป็นหนึ่ง) มีความเกี่ยวพันทั้งในด้านการค้า อุตสาหกรรม รวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในประเทศ คู่มือมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ารวมถึงวิศวกรที่ปรึกษา นักออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้สร้างแผงควบคุม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรอาคาร นักศึกษาและครูผู้สอนภาควิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงบุคคลที่ควบคุมดูแลเรื่องมาตรฐาน การับรอง หรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   การแก้ปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า เราสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับแรงดันตก ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ขนาดของสายเคเบิล การคำนวณทางไฟฟ้า มาตรฐานทางไฟฟ้า การออกแบบทางไฟฟ้า การป้องกันทางไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ สถานีไฟฟ้าย่อย MV/LV แผนผังการเดินสายดิน ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การแก้ไขเพาเวอร์แฟกเตอร์ ฮาร์มอนิก การป้องกันแรงดันไฟเกิน และอื่นๆ ได้

  เนื้อหาประกอบด้วย

  • กฎทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายระบบจ่ายไฟ MV
  • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายระบบจ่ายไฟ LV
  • คำแนะนำในการเลือกสถาปัตยกรรม MV และ LV สำหรับอาคาร
  • ระบบจ่ายไฟ LV
  • การป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้
  • ขนาดและการป้องกันตัวนำ
  • อุปกรณ์ตัดต่อไฟ LV: ฟังก์ชั่นการทำงานและการเลือก
  • การป้องกันแรงดันไฟเกิน
  • ประสิทธิภาพของพลังงานในระบบจ่ายไฟ
  • การแก้ไขค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์
  • การจัดการฮาร์มอนิกทางไฟฟ้า
  • ลักษณะของแหล่งจ่ายไฟและโหลด
  • การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)
  • สถานที่อยู่อาศัยและสถานที่พิเศษอื่นๆ
  • ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
  • การวัด

  ดาวน์โหลดคู่มือ!

  คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าของเราจะช่วยแนะแนวทางให้คุณ ฉบับใหม่ของปี 2016 มาแล้ว!
  ดาวน์โหลดเลย