• Default Alternative Text

  การรับรองและการสนับสนุนให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

  ยกระดับการจัดการพลังงานไปพร้อมกับลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    กรณีศึกษา
    แผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมาย

    ความสำเร็จในการพัฒนาอาคารที่ก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาว่าแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมายได้อย่างไร