• Default Alternative Text

    การประเมินเครือข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า MP4

    • การประเมินการติดตั้ง MP4 ที่ดำเนินการในโรงแรมในเครือฮิลตัน เครือข่ายระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการของโรงแรมในเครือฮิลตันโดยใช้สัญญาการประเมินบริการภาคสนามเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค