• Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
  แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

  ระบบจำลองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า (DTS)

  แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

  Screen shot of energy management software showing a schematic view, sustainability reporting.

  ความท้าทาย

  กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้ากำลังเผชิญความท้าทายในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากกฎระเบียบและแรงกดดันจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ของการเพิ่มความน่าเชื่อถือและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง การนำระบบผลิตไฟฟ้าทดแทนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และระบบกักเก็บพลังงานเข้ามาใช้ การเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและเหตุขัดข้องทางเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาแรงงานสูงอายุและโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัย ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ คุณจะต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของคุณให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
  • โซลูชั่น

   ระบบจำลองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า (DTS) เป็นระบบการฝึกอบรมที่จำลองเครือข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าจริงมา โดยจะโต้ตอบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านสถานการณ์จำลองในศูนย์ควบคุม ระบบ DTS จะแสดงสภาพของเครือข่ายต่างๆ และจำลองสถานการณ์ระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องรับมือกับสถานการณ์จำลองต่างๆ ที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติ จากนั้นระบบจะทดสอบ ประเมิน และระบุจุดที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องพัฒนาต่อไป
  • ประโยชน์ที่ได้รับ

   • ช่วยให้ผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการรับมือการสถานการณ์ต่างๆ
   • ผ่านการจำลองสภาพเครือข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า
   • สถานการณ์จำลองที่ใช้ในการฝึกอบรมผ่านหน้าจอจะเหมือนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
  • ข้อดี

   • มีการจำลองเหตุการณ์เพื่อการฝึกอบรม
   • ใช้ร่วมกับโซลูชั่น ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้
   • เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าขั้นสูง
  สถานีไฟฟ้าย่อยยามอาทิตย์ขึ้น, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, ผู้ให้บริการไฟฟ้า

  การใช้งาน

  โซลูชั่นสมาร์ทกริดที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชั่นสมาร์ทกริดขั้นสูงของเราจะเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของคุณเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานยุคใหม่ด้วยระบบจัดการพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้ชายสองคนในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังดูการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพใหญ่, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • ใช้ร่วมกับโซลูชั่น ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้
   • สถานการณ์จำลองที่ใช้ในการฝึกอบรมผ่านหน้าจอจะเหมือนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
  • ท้องฟ้ามีเมฆและฟ้าแลบกับสายไฟฟ้า, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, พลังงานกับสภาพอากาศ
   • ผ่านการจำลองสภาพเครือข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า
   • ช่วยให้ผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการรับมือการสถานการณ์ต่างๆ