• Default Alternative Text

  ประสิทธิภาพด้านพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    เร่งคุณประโยชน์ของโครงการความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม: คู่มือแนะนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

    เรียนรู้ว่าบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยโครงการพลังงานและความยั่งยืนที่มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีได้อย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกระบวนการทำความสะอาดภายในขวด (Clean-In-Place หรือ CIP) ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

    กระบวนการทำความสะอาดภายในขวด (CIP) ที่ใช้กันในปัจจุบันสิ้นเปลืองทั้งเวลา พลังงาน น้ำ และสารเคมีในปริมาณสูง เอกสารวิจัยฉบับนี้จะอธิบายว่าเทคโนโลยี CIP สมัยใหม่จะช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำความสะอาดได้อย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำข้อกำหนดประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Directive หรือ EED) มาใช้

    สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพทางพลังงานให้ดีขึ้น 20% ภายในปี 2020 มาตรการหลักประกอบด้วยการจัดการตรวจสอบด้านพลังงาน การออกแบบระบบตรวจสอบข้อมูล การติดตั้งระบบตรวจวัดอัจฉริยะ และการใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เพิ่มความประหยัดพลังงานให้กับเครื่องจักร: ตัวเลือกระบบมอเตอร์

    การออกแบบเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุน เอกสารวิจัยนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถและข้อจำกัดระหว่างมอเตอร์ AC และมอเตอร์แบบซิงโครนัส โดยมอเตอร์แบบซิงโครนัสสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 20% โดยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การควบคุมกระบวนการสำหรับระบบบริหารพลังงานแบบแอ็คทีฟที่ใช้ในอุตสาหกรรม

    อุตสาหกรรมต่างๆ กำลังเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานจากการมองว่าเป็นต้นทุนค่าโสหุ้ยที่จำเป็นต้องจ่ายกลายเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต้องได้รับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่เป็นระบบอย่างแท้จริงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ครอบคลุมกระบวนการทั้งระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    สู่เส้นทางเครื่องจักรสีเขียว . . บริษัท OEM จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของเครื่องจักรได้อย่างไร

    บริษัท OEM หลายแห่งทราบดีอยู่แล้วเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้เครื่องจักรประหยัดพลังงานได้มากขึ้น แต่บริษัทเหล่านี้ยังคงลังเลกับการเปลี่ยนแปลง เอกสารวิจัยฉบับนี้จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ยั่งยืนสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับเครื่องจักรและสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งให้กับบริษัท OEM ได้อย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติม