• Default Alternative Text

  มาตรฐานความปลอดภัยในอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหารอบและขนม

  Default Alternative Text

  ความท้าทาย

  ตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารอบและขนม
  - ลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
  - เพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรจุหีบห่อ
  - ยืดระยะเวลาการปรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
  - คงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
  - ควบคุมสารก่ออาการแพ้และการปนเปื้อนข้ามผลิตภัณฑ์
  - ลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอน
  • โซลูชัน

   เราสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารและรักษาคุณค่าของแบรนด์และมูลค่าหุ้นของบริษัท
  • การสร้างคุณค่า

   เพิ่มความเชื่อถือได้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงสุดพร้อมประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างความแตกต่าง

   การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ + การบริหารจัดการอาคาร + การสืบมาตรฐานและการตรวจสอบที่มา + การออกหมายเลขผลิตภัณฑ์ = ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร

  ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร

  • การรักษาความปลอดภัยของสถานที่
  • การควบคุมการเข้าถึงและระบบรักษาความปลอดภัยด้วยวิดีโอ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • การสืบมาตรฐานการทำงานและการตรวจสอบที่มาของวัสดุ
  • การออกหมายเลขผลิตภัณฑ์

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • คุกกี้โอ๊ตมีลและลูกเกดอบใหม่บนชั้นตะแกรง, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
  • คนงานถ่ายภาพคู่กับบรรจุภัณฑ์ที่สายการบรรจุภายในโรงงานทำบิสกิต, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   เพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรจุหีบห่อ
  • คนงานในโรงงานทำขนมบิสกิตกำลังตรวจสอบส่วนผสมโดยรวม, การรายงานด้านความยั่งยืน, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ยืดระยะเวลาการปรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
  • สายพานเคลื่อนย้ายขนมปัง, ระบบควบคุมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   คงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์