• Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

  โซลูชั่นการทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาล

  • โรงพยาบาลเซนต์จอห์นส์

   โรงพยาบาลเซนต์จอห์นส์ในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 730 เตียงที่มีพื้นที่อาคารใหญ่กว่า 1.7 ล้านตารางฟุต รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการส่งต่อคนไข้ประจำภูมิภาคสำหรับเมืองต่างๆ ในรัฐอิลลินอยส์ตอนกลางและตอนใต้ นอกเหนือจากพื้นที่หลักที่เป็นโรงพยาบาลแล้ว ศูนย์แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันหัวใจแพรรี่ โรงพยาบาลเด็ก สถาบันมะเร็ง และศูนย์สตรีและเด็กอีกด้วย และเช่นเดียวกับโรงพยาบาลอื่นๆ ปัญหาหลักของศูนย์แห่งนี้คือการดูแลระบบไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

   อ่านต่อ
   Default Alternative Text