• Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

  การควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานขั้นสูง

  Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing

  ความท้าทาย

  เมื่อโซลูชันระบบควบคุมพื้นฐานอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

  กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและใช้พลังงานและทรัพยากรสูง อย่างเช่นการทำเหมือง จำเป็นต้องมีโซลูชันระบบควบคุมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับการใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะเป็นสภาพการผลิตที่ท้าทาย

  • โซลูชัน

   Advanced Process Control (APC) คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต (ผ่านทางระบบควบคุมดูแล ระบบบันทึกประวัติ และระบบควบคุม) จากนั้น จึงเลือกกลยุทธ์การควบคุมที่เหมาะสมตามความต้องการในการผลิตมาใช้เพื่อระบุค่าการปรับตั้งที่ดีที่สุดเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ของ APC ยังสามารถใช้งานได้กับกระบวนการที่มีข้อจำกัดและแก้ปัญหาความขัดแย้งของเป้าหมายกระบวนการ

  จุดเด่น

  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้พลังงาน
  • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
   ลดมลพิษ
   ประหยัดเชื้อเพลิง
  • ช่างเทคนิคสวมหมวกนิรภัยกำลังดูจอคอมพิวเตอร์ภายในห้องควบคุม, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอาคาร
   ลดความผันผวนของกระบวนการ