• Technician at data center, data center management, data center operations
    โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดไม่เกิน 100 kW โดยรวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ตู้แร็ค และระบบบริหารจัดการ

    InfraStruxure

    โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดไม่เกิน 100 kW โดยรวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ตู้แร็ค และระบบบริหารจัดการ