• San javier del bac mission, near tucson, arizona, water management
  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  Lake, water management

  ทำความเข้าใจ ตอบสนอง ป้องกัน

  ผลกระทบของการทำเหมืองที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและแรงกดดันจากชุมชน ส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่รูปแบบการดำเนินงานที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มีความซับซ้อนและมักจะไม่มีเส้นทางที่กำหนดไว้ตายตัว
  • โซลูชัน

   • การตรวจสอบและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (น้ำ มลพิษ พลังงาน ฝุ่น เสียง)
   • เครื่องมือตรวจสอบเคลื่อนที่/อัตโนมัติ (ขั้นตอนมาตรฐาน การเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด การสนับสนุนการตรวจสอบด้วยสายตา)
   • การรวมระบบพยากรณ์อากาศ (ฝน การระเหย ความชื้น ลม ความร้อน)
   • แนวโน้มและการจัดทำรายงาน
  • การนำเสนอคุณค่า

   การตรวจสอบเชิงรุก การจัดทำรายงาน และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ด้วยโซลูชันครบวงจรที่สามารถขยายขนาดได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแง่มุมต่างๆ ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ความแตกต่าง

   • ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะ
   • ขยายขนาดได้ (เหมืองขนาดเล็กจนถึงการดำเนินกิจการระดับโลก)
   • แพลตฟอร์มแบบเปิด (การรวมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว)

  จุดเด่น

  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   เหนือกว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่ออุบัติเหตุทางสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเชิงรุก
  • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
   การลดต้นทุนและความจำเป็นในการพึ่งพาผู้รับเหมาภายนอกสำหรับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมากขึ้นและตรงเวลามากขึ้น
  • ประตูสู่อุทยานแห่งชาติไซออน, อุตสาหกรรมเหมือง, น้ำเสีย
   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง